27 setembro 2012

Treino 20/09/2012

Galp-Poste-Galp
2X
7.2K

17 setembro 2012

Treino 12/09/2012

Galp - Poste - Galp
2x - 7.2k

Treino 06/09/2012

Galp - Poste - Galp
3.6k - 18,54